Πολιτική απορρήτου 

και προστασία των προσωπικών δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας Δεδομένων, που αναφέρεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και εφεξής καλούμενη "Πολιτική" ή "Πολιτική Απορρήτου", καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους η BULTEX 99 Ltd., με την ιδιότητα του Διαχειριστή Προσωπικών Δεδομένων (που ονομάζεται παρακάτω για συντομία "Διαχειριστής" ή "ΕΜΠΟΡΟΣ"), συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται κάθε πληροφορία και προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους ΠΕΛΑΤΕΣ κατά τη χρήση των υπηρεσιών και την αγορά των αγαθών που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr. Επίσης καθορίζει για ποιους σκοπούς, ποιους λόγους, για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται και ποια κατάλληλα φυσικά και τεχνικά μέτρα λαμβάνονται για την προστασία των παρεχόμενων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη και διάδοση.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει συνταχθεί και συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εφεξής καλούμενος «κανονισμός», «ΓΚΠΔ» ή «Γενικός Κανονισμός προστασίας δεδομένων», ο οποίος εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018, τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλους ευρωπαϊκούς και βουλγαρικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου στοχεύει να ενημερώσει τους ΠΕΛΑΤΕΣ για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από τον Έμπορο και τα δικαιώματα που έχουν σε σχέση με αυτήν την επεξεργασία.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας stenso.gr, που διαχειρίζεται ο ΕΜΠΟΡΟΣ.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύεται και είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση: https://stenso.gr/content/2-polaetaece-aporhrhetoou με τρόπο που επιτρέπει την αποθήκευση και την αναπαραγωγή του.

І. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1 (1) Ο ιστότοπος stenso.gr ανήκει στην BULTEX 99 Ltd., μια εμπορική εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο Μη Κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων στο Διοικητικό Δικαστήριο με VAT BG115784032, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Bulgaria, Plovdiv, 31 Vasil Aprilov Blvd., εκπροσωπούμενη από τον Stefan Slavchev Bashev.

(2) Η BULTEX 99 Ltd., με την ιδιότητα του Διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα ΠΕΛΑΤΩΝ και χρηστών του ιστότοπου: stenso.gr.

(3) Πληροφορίες σχετικά με τον Διαχειριστή που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας:

1. Όνομα του ΕΜΠΟΡΟΥ: BULTEX 99 Ltd.

2. Έδρα και διεύθυνση διεύθυνσης: Bulgaria, Plovdiv 4000, 31 Vasil Aprilov Blvd.

3. Διεύθυνση για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας: Bulgaria, Plovdiv, 8 Karlovsko shose Blvd.

4. Στοιχεία για αλληλογραφία και διεύθυνση για καταγγελίες από χρήστες: Bulgaria, Plovdiv, Blvd. Karlovsko Shosse 8, τηλ: +306936222017, e-mail: sales@stenso.gr

5. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: Η BULTEX 99 Ltd. εγγράφεται στο Εμπορικό Μητρώο και το μητρώο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στο Γραφείο Μητρώου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας με VAT  BG115784032

6. Εγγραφή βάσει του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας: VAT ВG115784032

7. Πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων: Vessela Dimitrova, διεύθυνση e-mail: sales@stenso.gr.

(4) Πληροφορίες σχετικά με τον αρμόδιο εποπτικό φορέα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Str., τηλ .: +359 2 940 20 46, φαξ: +359 2 940 36 40, E-mail: kzld@cpdp.bg, Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

(5) Η BULTEX 99 Ltd. λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων

II. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 2. Κατά την εφαρμογή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, οι ακόλουθοι όροι και εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Ως "υπεύθυνος επεξεργασίας" νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως «εκτελών την επεξεργασία» νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν άμεσα ή είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν ένα άτομο – τρία ονόματα, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ. λπ.

Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που πραγματοποιείται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ένα σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αυτόματα ή άλλα μέσα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η διευθέτηση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ως "υποκείμενο των δεδομένων" νοείται φυσικό πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζεται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναγνωριστικό/ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή με ένα ή περισσότερα σημεία ειδικά για τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα.

Ως «συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων» νοείται κάθε ελεύθερα εκπεφρασμένη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη της βούλησης του υποκειμένου των δεδομένων μέσω δήλωσης ή σαφούς καταφατικής πράξης που εκφράζει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ως "τρίτο μέρος" νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας εκτός του υποκειμένου των δεδομένων, του υπευθύνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία και των προσώπων που, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

III. ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ΠΕΛΑΤΩΝ σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου stenso.gr, τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων με αυτούς και ιδίως βάσει των ακόλουθων λόγων σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων):

Ρητή συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ,

Εκτέλεση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον ΠΕΛΑΤΗ,

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για τον Διαχειριστή,

Για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου μέρους.

IV. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 4. (1) Με την ιδιότητα του Διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, η BULTEX 99 Ltd. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι ΠΕΛΑΤΕΣ σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου stenso.gr και τη σύναψη σύμβασης για online πώληση, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στόχων:

1. Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών με τους ΠΕΛΑΤΕΣ του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr, εκτέλεση παραγγελιών και αγορά αγαθών, παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών στους ΠΕΛΑΤΕΣ, παραλαβή πληρωμών, καθώς και οποιονδήποτε άλλο σκοπό σχετίζεται με την εκτέλεση των συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών με τους ΠΕΛΑΤΕΣ του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr,

2. Δημιουργία και διατήρηση Λογαριασμού του ΠΕΛΑΤΗ κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr και παροχή πλήρους λειτουργικότητας κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

3. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου και προτάσεων μάρκετινγκ, ειδικών προσφορών και καμπανιών, κωδικών προσφοράς, κουπονιών, με τη ρητή συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ.

4. Άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης αγορασμένων αγαθών, επιστροφή αγαθών για ανταλλαγή, ικανοποίηση απαίτησης για αγαθά.

5. Εξατομίκευση του ΠΕΛΑΤΗ ως συμβαλλόμενου μέρους στη σύμβαση.

6. Χρηματοοικονομικοί και λογιστικοί σκοποί - εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί ασφάλισης, του νόμου περί ιδιοκτησίας, του νόμου για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και άλλων πράξεων.

7. Στατιστικοί στόχοι - βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος stenso.gr, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων λειτουργιών, για τη λήψη ενημερωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων μέσω της συνοπτικής ανάλυσης και της επιχειρηματικής έρευνας.

8. Προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών.

9. Διασφάλιση της εφαρμογής της σύμβασης για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας.

10. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και διεξαγωγή παιχνιδιών, κληρώσεων, προσφορών, διαφημιστικών καμπανιών, που διοργανώνονται από τον Έμπορο με τη ρητή συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ / χρήστη.

11. Συμμετοχή σε προγράμματα για πιστούς πελάτες που διοργανώνονται από τν ΕΜΠΟΡΟ, με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

12. Εξοικείωση με τους όρους προώθησης και αποστολή οποιουδήποτε άλλου τύπου εμπορικών μηνυμάτων και sms για ενημερωτικούς σκοπούς, με τη συγκατάθεση του Πελάτη.

(2) Τηρούμε τις ακόλουθες αρχές στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ΠΕΛΑΤΩΝ:

νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια,

περιορισμός των σκοπών της επεξεργασίας,

συνάφεια με τους σκοπούς της επεξεργασίας και ελαχιστοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται,

την ακρίβεια και την επικαιρότητα των δεδομένων,

περιορισμός της αποθήκευσης για την επίτευξη των στόχων,

την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

υπευθυνότητα.

3) Κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντά του και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων κρατικών και δημοτικών αρχών.

V. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Άρθρο 5. Ο διαχειριστής εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους ΠΕΛΑΤΕΣ, για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης για την αγορά και πώληση αγαθών με εμπορικό εταίρο ή ΠΕΛΑΤΗ του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr. Σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι η σύναψη ή/και εκτέλεση σύμβασης με εμπορικό εταίρο ή ΠΕΛΑΤΗ και η διαχείρισή της. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ο σκοπός της λειτουργίας μπορεί επίσης να είναι η προστασία των έννομων συμφερόντων του ΕΜΠΟΡΟΥ ή τρίτου μέρους σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι η δημιουργία ενός Λογαριασμού για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για την αγορά αγαθών και η παροχή στοιχείων επικοινωνίας για την παράδοση των αγορασθέντων αγαθών, την παραλαβή ενημερωτικών δελτίων ή/και την ενημέρωση για ειδικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες και εκστρατείες, εάν το επιθυμεί. Η εγγραφή ενός Λογαριασμού ΠΕΛΑΤΗ στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποτελεί υποχρεωτικό βήμα για την αγορά των αγαθών και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα stenso.gr, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε σημαντικό βαθμό χωρίς τη δημιουργία Λογαριασμού.

3. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσφορών μάρκετινγκ, ειδικών προωθητικών ενεργειών και εκστρατειών με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μέσω των κοινωνικών δικτύων Facebook, Instagram ή μέσω μηνυμάτων SMS και Viber για ενημερωτικούς σκοπούς. Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων ή/και προσφορών μάρκετινγκ, ειδικών προωθητικών ενεργειών και εκστρατειών σε πελάτες που έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν από τη λήψη ενημερωτικών δελτίων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προσφορές μάρκετινγκ για προωθητικές ενέργειες και εκστρατείες του ΕΜΠΟΡΟΥ ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αιτιολογήσουν την επιλογή τους.

4. Άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης, αντικατάστασης ή διεκδίκησης των εμπορευμάτων. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του διαχειριστή σε σχέση με την ευθύνη για τον εντοπισμό ελαττωμάτων

5. των αγαθών και κατά τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης, επιστροφής, ανταλλαγής ή καταγγελίας των αγαθών από τον ΠΕΛΑΤΗ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την επεξεργασία των ατομικών αιτημάτων των ΠΕΛΑΤΩΝ για την άσκηση των δικαιωμάτων καταγγελίας χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων.

6. Για τους σκοπούς των χρηματοοικονομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις του Διαχειριστή για την τήρηση λογιστικών αρχείων των εμπορικών δραστηριοτήτων και εγγράφων που σχετίζονται με την παράδοση των αγοραζόμενων αγαθών.

7. Για τους σκοπούς των στατιστικών, των συνοπτικών επιχειρηματικών αναλύσεων και της έρευνας της εμπορικής δραστηριότητας. Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα stenso.gr συλλέγοντας στοιχεία και πραγματοποιώντας συγκεντρωτική ανάλυση πληροφοριών, που επιτρέπουν την ανάπτυξη της εμπορικής του δραστηριότητας ανάλογα με τις ανάγκες και τη συμπεριφορά των ΠΕΛΑΤΩΝ/χρηστών του δικτυακού τόπου.

8. Εγγραφή συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και αποστολή πληροφοριών ή βραβείων

9. Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας εγγραφής των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και παιχνίδια, με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσής τους, και η αποστολή βραβείων από τα παιχνίδια που διεξάγονται.

Άρθρο 6. (1) Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και λόγους:

1. Δεδομένα για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης πώλησης με έναν επιχειρηματικό συνεργάτη ή έναν ΠΕΛΑΤΗ του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr (ως ΠΕΛΑΤΗΣ: όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, φύλο, διεύθυνση παράδοσης κ. λπ. , ως ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση παράδοσης)

Σκοπός συλλογής δεδομένων:

Επικοινωνία με τον ΠΕΛΑΤΗ ή τον χρήστη και αποστολή πληροφοριών σε αυτόν/αυτήν, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης ή αιτήματός του/της.

Πιθανή ευκαιρία σύναψης σύμβασης πώλησης και προμήθειας αγαθών.

Εγγραφή του ΠΕΛΑΤΗ/χρήστη με το προφίλ του στο ηλεκτρονικό κατάστημα για τη σύναψη σύμβασης πώλησης και παράδοσης αγαθών.

Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης προμήθειας αγαθών με τον ΠΕΛΑΤΗ.

Εκτέλεση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης εξ αποστάσεως αγοράς και την παράδοση των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής λόγω ακύρωσης, αντικατάστασης και παραπόνων των αγορασθέντων αγαθών - Άρθρο. 1, β. (β) Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων.

Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με την υποβολή ή λήψη μέτρων για τη σύναψη σύμβασης αγοράς αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr από τον πελάτη, με εγγραφή ή με την αποδοχή των γενικών όρων και προϋποθέσεων και την υποβολή παραγγελίας από ΠΕΛΑΤΗ χωρίς εγγραφή («Επισκέπτης»), δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του ΠΕΛΑΤΗ, για την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – Άρθρο 1. 6, παρ. 1, β του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου και προσφορών μάρκετινγκ υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη ρητή συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ – Άρθρο  6, παρ. 1 στοιχείο β του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

2. Δεδομένα εγγραφής λογαριασμού (όπως ΠΕΛΑΤΗΣ - όνομα, επώνυμο, φύλο, e -mail, τηλέφωνο, διεύθυνση, προαιρετικά δεδομένα όπως ημερομηνία γέννησης κ.λπ.)

Σκοπός της συλλογής των δεδομένων:

Επικοινωνία με τον ΠΕΛΑΤΗ ή τον χρήστη και αποστολή πληροφοριών σε αυτόν/αυτήν, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης ή αιτήματός του/της.

Εγγραφή του ΠΕΛΑΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ με τον Λογαριασμό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα για την παροχή της πλήρους λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, τη λήψη κωδικών προσφοράς ή τη συμμετοχή σε προγράμματα πιστότητας του ΕΜΠΟΡΟΥ.

Πιθανή δυνατότητα σύναψης σύμβασης για την παράδοση αγαθών που προσφέρει ο ΕΜΠΟΡΟΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων με προσφορές μάρκετινγκ, ειδικές προσφορές και εκστρατείες, κωδικούς προσφοράς, ειδήσεις, με την επιφύλαξη ρητής συγκατάθεσης.

-       Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων - Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή με την υποβολή παραγγελίας χωρίς εγγραφή (ως "επισκέπτης") ή με τη σύναψη σύμβασης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και του ΠΕΛΑΤΗ, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - Άρθρο. 6, παρ. 1, β του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσφορών μάρκετινγκ υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας - άρθρο 1 του Συντάγματος 6, παρ. 1α του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.        

3. Δεδομένα για αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσφορών μάρκετινγκ, ειδικές προσφορές, καμπάνιες για προϊόντα / υπηρεσίες και άλλα εμπορικά μηνύματα (ονόματα, τηλέφωνο, e-mail).

-    Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα. Για άμεσο μάρκετινγκ: αποστολή ενημερωτικών δελτίων και μηνυμάτων μάρκετινγκ για προωθήσεις, καμπάνιες και νέα προϊόντα.

- Λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα σας για αποστολή ενημερωτικών δελτίων και εμπορικών μηνυμάτων, προτάσεις μάρκετινγκ, προωθήσεις και καμπάνιες για αγαθά και υπηρεσίες υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας - άρθ. 6, παράγρ. 1, σελ. (α) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων, ο οποίος μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή.

4. Δεδομένα για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης, ανταλλαγής ή υποβολής αξίωσης για αγαθά (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση παράδοσης / επιστροφής, τραπεζικός λογαριασμός κ.λπ.)

- Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα. Εκτέλεση των υποχρεώσεων του διαχειριστή βάσει σύμβασης για εξ αποστάσεως αγορά και παράδοση αγαθών - Άρθρο. 6, παράγρ. 1, σελ. (γ) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων, σε σχέση με την ευθύνη στον εντοπισμό ελαττωμάτων στα εμπορεύματα και στη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης, επιστροφής, ανταλλαγής ή ανάκτησης αγαθών από τον ΠΕΛΑΤΗ.

-     Λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα σας σε περίπτωση παραπόνων, ακύρωσης, επιστροφής ή ανταλλαγής αγαθών υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της νομικής υποχρέωσης του Διαχειριστή σε σχέση με την ευθύνη για αξιώσεις αγαθών και την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης και ανταλλαγής, για τους οποίους λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - άρθ. 6, παράγρ. 1, σελ. (γ) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων, καθώς και για λόγους προστασίας του έννομου συμφέροντος του Διαχειριστή από αξιώσεις και δικαστικές διαφορές - άρθρο 6, παράγραφος 1, β. (στ) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων.

5. Στοιχεία παράδοσης και πληρωμής (ονόματα παραλήπτη των εμπορευμάτων, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση · δεδομένα σχετικά με τα μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν)

- Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: Εκτέλεση υποχρεώσεων του διαχειριστή βάσει σύμβασης για εξ αποστάσεως αγορά και παράδοση αγαθών - άρθ. 6, παράγρ. 1, σελ. (β) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων.

-    Λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων - Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο e -shop ή την παραγγελία χωρίς εγγραφή ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα - άρθ. 6, παράγρ. 1, σελ. (β) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων.

6. Δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις και τη συμπεριφορά του ΠΕΛΑΤΗ κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος - (διεύθυνση IP, cookie, λειτουργικό σύστημα, τύπος προγράμματος περιήγησης, ρυθμίσεις γλώσσας, λέξεις -κλειδιά για ερωτήματα αναζήτησης και περιεχόμενο που προβάλλεται κ.λπ.).

-  Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα - διασφάλιση της λειτουργίας, βελτίωση του περιεχομένου και της ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο, περίληψη της επιχειρηματικής ανάλυσης της επισκεψιμότητας και της συμπεριφοράς των πελατών και των επισκεπτών στον ιστότοπο, παρακολούθηση πωλήσεων και αγαθών και υπηρεσιών και άλλα. στατιστικούς σκοπούς.

-      Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων - για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων του Διαχειριστή για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο ιστότοπος και τα στατιστικά στοιχεία, βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - Άρθρο 6, παράγρ. 1, σελ. (στ) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων. Φορτώνοντας τον ιστότοπο stenso.gr, βλέποντας με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο, τα αγαθά και τις υπηρεσίες του, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας - άρθ. 6, παράγρ. 1, σελ. (α) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων, ο οποίος μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή.

7. Δεδομένα από το προφίλ του πελάτη στα κοινωνικά δίκτυα (διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες από τους λογαριασμούς σας στο Facebook και το Instagram)

- Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα:

Επικοινωνία με τον χρήστη και αποστολή πληροφοριών σε αυτόν.

Για σκοπούς εγγραφής στον ιστότοπο, για συμμετοχή σε παιχνίδι, κλήρωση, καμπάνια κ.λπ.

Να εντοπίσετε τον ΠΕΛΑΤΗ / χρήστη, να συνάψετε και να εκπληρώσετε σύμβαση πώλησης και παράδοσης αγαθών από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

-        Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με την υποβολή παραγγελίας μέσω του λογαριασμού του πελάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - Άρθρο. 6, παρ. 1, β. β) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία σας για την εγγραφή σας στις εκδηλώσεις, τα παιχνίδια, τις καμπάνιες μας κ. λπ. υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας - άρθρο. 6, παρ. 1, β. α) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων.

(2) Ο διαχειριστής δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται το λεγόμενο ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που:

αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή,

αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,

αφορούν γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή δεδομένα σεξουαλικής ζωής ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

(3) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται.

(4)  Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

(5) Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται δεδομένα για άτομα κάτω των 18 ετών, παρά μόνο με τη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

VI. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 7 (1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ετών από την τελευταία σας δραστηριότητα (τοποθέτηση παραγγελίας) ή έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή, αντίστοιχα, υποβάλετε αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Με τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Διαχειριστής θα φροντίσει να διαγράψει και να καταστρέψει όλα τα δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(2) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται σε σχέση με τις ηλεκτρονικές παραγγελίες για περίοδο 10 ετών, προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας σε περίπτωση νομικών ή διοικητικών αξιώσεων και διαφορών με τους ΠΕΛΑΤΕΣ και τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ τα λογιστικά έγγραφα αποθηκεύονται επίσης για τη νόμιμη περίοδο των 10 ετών.

(3) Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή Λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα  stenso.gr για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από την ύπαρξη του Λογαριασμού του ΠΕΛΑΤΗ στον ιστότοπο. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, καθώς και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για τη διατήρηση ενός Λογαριασμού, ο Διαχειριστής υποχρεούται να διαγράψει και να καταστρέψει αυτά τα δεδομένα χωρίς την απαραίτητη καθυστέρηση.

(4) Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Διαχειριστή από τους ΠΕΛΑΤΕΣ για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων και προσφορών μάρκετινγκ αποθηκεύονται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία τους.

(5) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται για χρηματοοικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες διατηρούνται για τη νόμιμη δεκαετή περίοδο.

(6) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη βελτίωση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων λειτουργιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, για τη λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων μέσω της χρήσης συγκεντρωτικής ανάλυσης και επιχειρηματικής ευφυΐας, διατηρούνται μέχρι να εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν.

(7) Όταν δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη για την αποθήκευση τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει ή καταστρέφει τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφαλή τρόπο και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 Άρθρο 8. Ο Διαχειριστής διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των νόμιμων εκπροσώπων των επιχειρηματικών του εταίρων για περίοδο 10 ετών από την εφαρμογή ή τη λύση της σύμβασης, για να συμμορφωθεί με τα νόμιμα συμφέροντα και τις νομικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή, και η περίοδος αυτή μπορεί να υπερβεί διάρκεια της σύμβασης.

VII. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 9. (1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να μεταφέρει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σε πρόσωπα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Διαχειριστή για την υλοποίηση των σκοπών επεξεργασίας με τους οποίους έχετε συμφωνήσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων).

(2) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

(3) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να γνωστοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

(α) σε φυσικά πρόσωπα στα οποία αναφέρονται,

(β) σε πρόσωπα, εφόσον προβλέπεται από το νόμο,

(γ) στους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ) στον ιδιοκτήτης της Bultex 99 Ltd.

(4) Οι πελάτες συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων ή/και επικοινωνιών μάρκετινγκ για προωθητικές ενέργειες και εκστρατείες, επιλέγοντας ένα πλαίσιο ελέγχου. Μπορούν να αποχωρήσουν από τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, δηλώνοντας ηλεκτρονικά την απόφασή τους στον Διαχειριστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, χωρίς να αιτιολογήσουν την απόφασή τους αυτή.

 VIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Άρθρο 10. (1) Εάν δεν επιθυμείτε την επεξεργασία όλων ή μέρους των προσωπικών σας δεδομένων από τον Διαχειριστή για συγκεκριμένους ή όλους τους σκοπούς της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ενημερωτικών δελτίων και σκοπών μάρκετινγκ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία συμπληρώνοντας τη φόρμα συναίνεσης απόσυρσης, Προσάρτημα №1 της παρούσας πολιτικής, ή κατόπιν αιτήματος σε δωρεάν κείμενο και στείλτε την σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(2) Μετά την παραλαβή του αιτήματος ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την παραλαβή ενημερωτικών δελτίων και επικοινωνιών μάρκετινγκ, επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την επιβεβαίωση της διαγραφής σας από τον κατάλογο των ΠΕΛΑΤΩΝ που λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία και επικοινωνίες.

(3) Με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι υποχρεωτική για τη δημιουργία και τη διατήρηση λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο λογαριασμός σας θα καταστεί ανενεργός. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στα προϊόντα που προσφέρονται και να κάνετε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να κάνετε νέα εγγραφή.

(4) Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει πραγματοποιήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας μέχρι εκείνη τη στιγμή.

(5) Εάν υπάρχει παραγγελία που έχετε υποβάλει και βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας, το νωρίτερο που μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, είναι μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Δικαίωμα πρόσβασης

Άρθρο 11. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε επιβεβαίωση από τον Διαχειριστή, εάν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία και εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε στον Λογαριασμό σας τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει και υποβάλλονται σε επεξεργασία για εσάς.

(2) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν και στις πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

(3) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας σας παρέχει, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και σας αφορούν σε ηλεκτρονική ή άλλη κατάλληλη μορφή

(4) Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα είναι δωρεάν, αλλά ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει διοικητικό τέλος (πληρωμή) σε περίπτωση επανάληψης ή υπερβολής των αιτημάτων.

Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης

Άρθρο 12. (1) Μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν απευθείας, επεξεργαζόμενοι τον Λογαριασμό  σας στον ιστότοπο, ή να υποβάλετε τέτοιο αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας το έντυπο διόρθωσης/συμπλήρωσης δεδομένων, Προαάρτημα 4, ή υποβάλλοντας αίτημα σε ελεύθερο κείμενο.

Δικαίωμα διαγραφής ("να ξεχαστείς")

Άρθρο 13. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή τη διαγραφή μέρους ή όλων των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς και ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν υπάρχει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία,

Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

Αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν,

μεταξύ άλλων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που να υπερισχύουν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας με νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

(2) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν τα αποθηκεύει και τα επεξεργάζεται με σκοπό:

να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην πληροφόρηση,

για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,

για λόγους δημόσιας υγείας,

για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς,

για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

(3) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματός σας να "ξεχαστείτε", η Εταιρεία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα σας, εκτός από τις ακόλουθες πληροφορίες:

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να πιστοποιηθεί ότι το δικαίωμά σας να ξεχαστεί έχει ασκηθεί,

τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν με το πρόσωπό σας με κανέναν τρόπο,

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία είχατε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(4) Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να "ξεχαστείτε", πρέπει να υποβάλετε αίτημα στον Διαχειριστή μέσω του λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χρησιμοποιώντας το Έντυπο - Αίτηση διαγραφής δεδομένων, Προσάρτηση 2 ή να στείλετε αίτημα σε ελεύθερο κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Διαχειριστή

(5) Εάν υπάρχει μια παραγγελία που έχετε υποβάλει και βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας, το νωρίτερο σημείο κατά το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να "ξεχαστείτε" είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας.

(7) Με τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ο λογαριασμός σας θα καταστεί ανενεργός. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στα προϊόντα που προσφέρονται και να κάνετε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να κάνετε νέα εγγραφή.

(8) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν διαγράφει τα δεδομένα τα οποία έχει νομική υποχρέωση να διατηρεί, μεταξύ άλλων για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων που εγείρονται εναντίον του ή για την απόδειξη των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων του.

Δικαίωμα περιορισμού

Άρθρο 14. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με εσάς στέλνοντας ένα αίτημα σε δωρεάν κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν:

αμφισβητείσετε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, αλλά μόνο τον περιορισμό της χρήσης τους,

ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,

έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης ότι οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν των συμφερόντων σας.

Δικαίωμα φορητότητας

Άρθρο15. (1) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μεταφορτώσετε ή να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, τα οποία αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών του Διαχειριστή, απευθείας μέσω του λογαριασμού σας μέσω της επιλογής εξαγωγής δεδομένων ή με αίτημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Διαχειριστή χρησιμοποιώντας το Έντυπο - Αίτηση Φορητότητας, Προσάρτημα 3 ή να υποβάλλετε αίτηση με ελεύθερο κείμενο όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή συμβατική υποχρέωση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

(2) Μπορείτε να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να μεταφέρει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν διαχειριστή που έχετε ορίσει, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών

Άρθρο 16. Μπορείτε να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να σας ενημερώσει σχετικά με τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία ζητήθηκε η διόρθωση, η διαγραφή ή ο περιορισμός της επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές εάν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια.

Δικαίωμα ένστασης

Άρθρο 17. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, μεταξύ άλλων εάν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς κατάρτισης Λογαριασμού ή άμεσης εμπορικής προώθησης.

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων

Άρθρο 18. (1) Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας εντοπίσει παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που μπορεί να ενέχει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, σας ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την παραβίαση, καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

(2) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται να σας ειδοποιήσει εάν:

έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων που επηρεάζονται από την παραβίαση της ασφάλειας,

έχει λάβει στη συνέχεια μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραβίαση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά σας,

η κοινοποίηση θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια .

Δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή

Άρθρο 19. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει των ανωτέρω ή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή να προσφύγετε στο δικαστήριο. 

Άρθρο 20. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα έντυπα που επισυνάπτονται στις παρούσες πληροφορίες. Φυσικά, αυτά τα έντυπα είναι προαιρετικά και μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας σε οποιοδήποτε έντυπο που περιέχει σχετική δήλωση και σας προσδιορίζει ως κάτοχο των δεδομένων.

 IX. ΑΤΟΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Άρθρο 21. (1) Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την παροχή των υπηρεσιών χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr στην πλήρη λειτουργικότητά τους και ενόψει των συμφερόντων σας, ο Διαχειριστής μπορεί κατά την κρίση του να παρέχει τα δεδομένα σας στα ακόλουθα άτομα που είναι επεξεργαστές δεδομένων και με τους οποίους έχουν συναφθεί συμβάσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Επεξεργαστής προσωπικών δεδομένων Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

ACS Παραδόσεις στη χώρα

Superhosting Φιλοξενία για το e-shop

Τα πρόσωπα αυτά (ταχυδρομικοί φορείς, ελεγκτές, δικηγόροι, εταιρείες συντήρησης ιστοσελίδων κ. λπ. ) ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και, βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί μαζί του, έχουν δεσμευτεί να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις νομιμότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας κατά την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

(2) Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να αποκαλύψει και να παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δημόσιες αρχές όπου απαιτείται από το νόμο (π. χ. ΕΡΑ, FOLD, Υπουργείο Εσωτερικών και άλλες κρατικές και δημοτικές αρχές).

 X. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Αρθρο 22. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει συνδέσμους στον ιστότοπο stenso.gr προς άλλους ιστότοπους. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

 XI. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 23. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, τυχαία απώλεια, παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση και άλλη παράνομη επεξεργασία. Οι πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκατεστημένους σε άρτια εξοπλισμένο, πυράντοχο και τεχνικά συντηρούμενο χώρο συστέγασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των διακομιστών και της συσκευής/του προγράμματος περιήγησης του πελάτη είναι κρυπτογραφημένη, μέσω HTTPS.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την απόκτηση ή την αλλοίωση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, μεταξύ άλλων:

Πιστοποιητικό ασφαλείας SSL που κρυπτογραφεί τη σύνδεση μεταξύ του ιστότοπου και της τελικής συσκευής.

Προστασία της βάσης δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων.

Προγράμματα προστασίας από ιούς και προγράμματα προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Προστασία λογαριασμών πελατών με email και κωδικό πρόσβασης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα (αυτά, τα οποία είναι απαραίτητα) είναι προσβάσιμα μόνο σε υπαλλήλους ή υπεργολάβους της Bultex 99 EOOD που έχουν πρόσβαση σε αυτά, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και των ΠΕΛΑΤΩΝ των ηλεκτρονικών καταστημάτων stenso.gr. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι υπεργολάβοι που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εισάγοντας διαφοροποιημένα δικαιώματα πρόσβασης, ανάλογα με τη θέση και τις ευθύνες τους.

 XII. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Άρθρο 24. (1) Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί "cookies" για να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr, καθώς και για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών και δεδομένων προκειμένου να πραγματοποιήσει ανάλυση για τη βελτίωση της πρόσβασης και της χρήσης των υπηρεσιών του η ιστοσελίδα. Τα cookies που χρησιμοποιούνται χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση των χρηστών και των περιόδων σύνδεσης, για την υποβολή αιτημάτων, για την αποθήκευση της πηγής επισκεψιμότητας και τον τρόπο με τον οποίο φτάνει ο ιστότοπος.

Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα cookies που χρησιμοποιούμε εδώ. 

Ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας ανάλογα, μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε, να αποκλείσετε ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας τόσο για τα cookies μας όσο και για cookies τρίτων. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χάσετε μέρος της λειτουργικότητας ορισμένων υπηρεσιών στον ιστότοπό μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των cookies, δείτε https://www.allaboutcookies.org/.

(3) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε έναν σύνδεσμο που σας συνδέει με έναν άλλο ιστότοπο, θα έχει τα δικά του cookie και πολιτική ασφαλείας, στα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

 XII. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΑΦΗΣ

Άρθρο 25.  Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο ιστότοπος stenso.gr συλλέγει δεδομένα σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες περιέχουν την IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (π.χ. Mozilla, IE, Chrome, κ.λπ.), το λειτουργικό σύστημα (Linux, Windows, iOS, Android), όταν επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκεφτήκατε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP των χρηστών για να αποκαλύψουμε την ταυτότητά τους σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με το νόμο. 

 XIII. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Άρθρο 26. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει συνδέσμους στον ιστότοπο stenso.gr προς άλλους ιστότοπους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε και των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιείτε.

 XIV. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Άρθρο 27. Η BULTEX 99 EOOD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, καθώς οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο stenso.gr.

 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Διαχειριστή της ιστοσελίδας stenso.gr, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: sales@stenso.gr ή στο τηλέφωνο: +359 885 810 778.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος Έκδοση Αποδέκτης
01.10.2021 0.1 Bultex 99 Ltd